Pedagogisch Beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Wat houdt de rol van pedagogisch beleidsmedewerker in? En hoe kunt u invulling geven aan deze functie. En hoe gaat Kdv Snuffie hier invulling aangeven.

Vanaf 1 januari 2019 is er bij Kinderdagverblijf Snuffie een Pedagogisch beleidsmedewerker in dienst. Deze zal voor beide vestigingen 15 uur per week beschikbaar zijn voor zowel coachings- als beleidswerkzaamheden. Per vestiging zal tenminste 50 uur per jaar (dus 100 uur per jaar in totaal) besteed worden aan de beleidswerkzaamheden van de pedagogisch beleidsmedewerker.

Op 1 januari zijn er 4 pedagogisch medewerkers (3,5 fte) in dienst. Echter is er bij KDV Snuffie plek voor in totaal 6 fte pedagogisch medewerkers. Er zal dus in totaal 60 uur per jaar besteed worden aan coaching van medewerkers.

Bij Snuffie zal zij zich bezig houden met het (her)schrijven van beleidsplannen, werkinstructies en protocollen, persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de kinderen.

Website: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk

De pedagogisch medewerkers

De kwaliteit van de opvang wordt voor een groot deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Spel en ontdekking spelen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties en bij de ontwikkeling van allerlei cognitieve – en sociale vaardigheden. De inlevende pedagogisch medewerker die de juiste materialen en activiteiten aanbiedt zonder het initiatief bij het kind weg te halen is hierbij van wezenlijk belang. Door goed luisteren en reageren op de uitingen van het kind ontstaat de juiste basis voor een gesprek. De bereidheid van het kind om te communiceren wordt op deze wijze bevorderd en vormt zo de sleutel tot cognitieve- en taalontwikkeling.

Uiteraard wordt bij Snuffie gewerkt met professioneel en pedagogisch geschoold personeel en in het bezit van een MBO dan wel een HBO diploma. Daarnaast wordt bij de selectie van onze medewerkers vooral gelet op het juiste gevoel en houding ten opzichte van kinderopvang. Wij hechten veel waarde aan een sfeer van gezelligheid en ongedwongenheid waarin de kinderen hun fantasie en creativiteit kunnen ontplooien. Onze pedagogisch medewerkers stralen plezier in hun werk uit, tonen interesse en respect voor het individuele kind; ze zijn het “goede voorbeeld” en het rust/aanspreekpunt in de groep.

Wij dragen zorg voor structureel goede werkomstandigheden. De pedagogisch medewerkers worden gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang.

De organisatorische leiding is in handen van de eigenaar van Snuffie en de pedagogische leiding in handen van de leidinggevende. Dit bevordert een heldere organisatiestructuur met korte lijnen waarbij de invloed op het beleid door personeel en ouders wordt bevorderd.

Om optimale ondersteuning en begeleiding van de kinderen mogelijk te maken is het van groot belang dat er een goede relatie bestaat met de ouders.
Een goede relatie met een daaruit voortvloeiende goede communicatie waarborgen een zo goed mogelijke aansluiting van de situatie van Snuffie bij de thuissituatie. Hierdoor wordt de kwaliteit en continuïteit in opvoeding en begeleiding bevordert.

Op 1 januari 2020 zijn er 5 pedagogisch medewerkers (4,3 fte) in dienst. Er zal dus minimaal 43 uur per jaar besteed worden aan coaching van medewerkers. Per vestiging zal tenminste 50 uur per jaar dus 100 uur per jaar in totaal) besteed worden aan de beleidswerkzaamheden van de pedagogisch
beleidsmedewerker. Dit is vastgesteld aan de hand van de berekening:
(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers) (50 uur x 2) + (10 uur x 4,3) = 143 uur per jaar
De pedagogisch beleidsmedewerker zal voor beide vestigingen 15 uur per week beschikbaar zijn
voor zowel coachings- als beleidswerkzaamheden.
De leeftijdgenootjes

De opvang in een kinderdagverblijf is op basis van een groep. De omgang met andere kinderen verbreedt de basis voor overdracht en bevordert de ontwikkeling van allerlei cognitieve en sociale vaardigheden zoals de taalontwikkeling. De kinderen leren bijvoorbeeld naar elkaar te luisteren, te geven, te delen en te praten. De aanwezigheid van bekende leeftijdgenootjes verlaagt daarbij drempels en stimuleert het kind allerlei ervaringen op te doen.