Uitgangspunten

De ontwikkeling van een kind wordt bepaald door de omgeving. Aan de ene kant is er de sociale omgeving; de mensen om je heen met wie je opgroeit en van wie je leert. Aan de andere kant is er de fysieke omgeving; de materiële ruimte om je heen die mede bepaalt hoe je opgroeit en welke ervaringen je opdoet.

De sociale en fysieke omgeving hebben een grote invloed op de ontplooiing van een kind. Dit geldt uiteraard ook voor de opvang bij Snuffie. Maar uit welke elementen is de sociale en fysieke omgeving van Snuffie opgebouwd?
En welke eisen en voorwaarden worden aan deze elementen gesteld en vanuit welke uitgangspunten?

Als basis voor de uitwerking van de omgeving en de rol die de verschillende elementen daarbinnen spelen, zijn voor de opvang bij Snuffie de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Gevoelens van veiligheid worden voorop gesteld. Bieden van een tweede “thuis” waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Hierdoor ontstaat de juiste basis voor de ontplooiing van het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
  • Uitgaan van het competente kind dat zelf een actieve rol speelt in zijn ontwikkeling. Hierbij zo veel mogelijk ondersteuning bieden vanuit de sociale en fysieke omgeving om te leren en te ontwikkelen.
    Het initiatief evenwel zo veel mogelijk bij het kind laten. Niet zo zeer uitgaan van tekorten, maar van de mogelijkheden van het kind.
  • Onderzoek en spel spelen een wezenlijke rol bij de ontwikkeling. Door onderzoeken ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in het spel worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Stimulering van onderzoek en spel helpt bij het verwerken van emoties, bevordert de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen (creativiteit, flexibiliteit, zelfstandigheid en zelfvertrouwen) en allerlei cognitieve en sociale vaardigheden (het in anderen kunnen verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen en conflicten voorkomen/oplossen).

Aan de hand van deze uitgangspunten en het onderstaande schema, worden onder de overige ‘buttons’ de diverse elementen benoemd en hun rol nader uitgewerkt.

De sociale omgeving

Een van de uitgangspunten bij de opvang bij Snuffie is dat de kinderen zich op hun gemak voelen. Wij streven naar een huiselijke en ongedwongen sfeer waarin de kinderen op basis van heldere afspraken weten waar ze aan toe zijn. Door zoveel mogelijk met vaste leidsters te werken wordt het gevoel van geborgenheid en veiligheid bevorderd. Hiermee ontstaat en goede basis voor ontplooiing.